4/B Sözleşmeli personeller devlet memurlarına verilen zam ve tazminatlardan yararlanabilir mi?
30.01.2017

4/B sözleşmeli sağlık memuru olarak çalışmaktayım. Bizimde memurlar gibi zam ve tazminat almamız gerekmez mi? Sözleşmeli personele zam tazminat ödenmiyor mu?

Cevap
Sağlık-Sen     30.01.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1’inci maddesinde “Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.”hükmü bulunmakta, 4 üncü maddesinde de “B) Sözleşmeli personel:

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, (....) kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyelerinin; İstanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının; bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler,  pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 4. Maddesinin (B) bendi hükmü uyarınca “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” yürürlüğe konulmuş olup, bu esaslar, 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar değişiklikleri işlenmiş son şekline devlet personel başkanlığı sitesinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3’üncü maddesinde ücretlere ilişkin düzenlemelere yer verilmiş ve Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” ifadesi bulunmaktadır

Ayrıca 657 sayılı Kanununda sözleşmeli personele uygulanacak hükümler hakkında belirleme de yapılmamıştır.

Memurlara ödenecek olan zam ve tazminatlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152’nci maddesinin ortak hükümler başlıklı bölümünde “Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur.”hükmü yer almaktadır.

Anılan Maddede belirlenen yasal sınır belirlenmekte ve yasal sınırları aşmamak üzere ödenecek zam ve tazminatlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Mezkur hüküm uyarınca 657 sayılı Kanunun ile ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ödenecek zam ve tazminat miktarlarının belirlenmesi amacıyla "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" 17/4/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmek suretiyle 05 Mayıs 2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu'nca 27/12/2016 tarihli ve 2016/9670 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2017 yılında da devam olunacağı kararlaştırılmıştır.

Zam ve tazminatın ödemeyeceği haller 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesinde “(1) Bu Karara ekli I sayılı Cetvelde ve bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkranın (b) bendinde yer alan zamlar ile II ve III sayılı Cetvellerde yer alan tazminatlar;

a) Her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı saklı kalmak üzere),

b) Yurtdışına sürekli görevle atananlara (kendilerine yurtdışı aylığı ödendiği sürece),

c) 657 sayılı Kanun ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına girmeyenlere (Hakim ve Savcı adayları dahil),

ödenmez.”olarak düzenlenmiştir.

Yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanun 4/B maddesi uyarınca sağlık memuruna memurlara ödenmekte olan zam ve tazminatın ödenme imkanı bulunmamaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön