Adaylıkta hangi hallerde memuriyet son bulur?
29.10.2019

Teknisyen kadrosuna aday memur olarak başladım hangi hallerde görevime son verilebilir? Açıklamalarınız için teşekkür ediyor. Hizmetlerinizde başarılar diliyorum

Cevap
Sağlık-Sen     16.10.2023

Memur mevzuatını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylık devresi içinde göreve son verme” başlıklı 56 ncı maddesinde “Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

            İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” ibaresi ve “Adaylık süresi sonunda başarısızlık” başlıklı 57 inci maddesinde “Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhâl Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

            Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56 ncı ve bu madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.”hükmü bulunmaktadır.

            Diğer taraftan “Memurluğun sona ermesi” başlıklı 98 inci maddesinde de “Devlet memurlarının

            a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

            b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

            c) Memurluktan çekilmesi;

            ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

            d) Ölümü;

            hallerinde memurluğu sona erer.”denilmektedir.

Bu çerçevede aday devlet memur;

            Adaylık eğitiminden başarısız olan,

            Adaylık süresinde memuriyet ile bağdaşmayacak durumları tespit edilen,

Adaylık süresi içinde aylıktan kesme ve kademe ilerleme cezası alan,

Memurların memurlukları sona ermekte ve bunlar  (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile yeniden Devlet memuru olarak atanamamaktadır.

Ayrıca, aday devlet memurlarının;

Memuriyetten çıkarılma,

Memur olma niteliğinin kaybedilmesi veya şartları taşımadığının sonradan anlaşılması,

İstifa,

Ölüm,

Emeklilik,

Aday memurluğun sona ermesi mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön