Bekleme süresine tabi olmadan hangi statülere atanılabilir?
29.10.2016

Devlet memurluğundan istifa edip sözleşmeli veya diğer statülerde çalışmak istiyorum. Devlet memurluğundan istifa ettikten sonra hangi statülere bekleme süresine tabi olmadan atanmam mümkündür? Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     23.11.2016

 

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet memurları KanunununMemurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 94’üncü maddesinde bulunan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları”na ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 97’inci maddesinde “Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar.”ifadesi de bulunmaktadır.

657 sayılı Kanun ile memuriyetten istifa edenlerin Devlet memuru statüsünde yeniden istihdamlarına ilişkin bekleme süresi düzenlemiş bulunmaktadır.

Memuriyetten ayrıldıktan sonra yeniden memur olarak atanılamayacak süreye bekleme süresi denilmektedir.

Genel olarak kamu çalışanlarını ayrıntıya girmeden sıralanması mümkün olabilir.

Kamu Çalışanlarını:

-Memurlar

-Sözleşmeli personel

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi

399 Sayılı KHK KİT

Diğer

-Geçici Personel(657 S K.4/C

-İşçiler

Kadrolu (sürekli) işçiler

Geçici İşçiler

-Diğer Kamu Görevlileri

Askeri Personel

Hakim ve Savcılar

Akademik Personel

Yer verilen hüküm ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; 657 sayılı Kanunun 97 inci maddesi memuriyetten istifa edenlerin memuriyet statüsüne belirlenen sürelerde atanmalarına engel olmaktadır bu düzenleme bekleme süresinde kişilerin memur olma hakkını askıya almakta ve engellemektedir.

Bu çerçevede; memuriyetten istifa edenlerin sözleşmeli personel, geçici personel, işçi veya diğer kamu görevlisi statülerinde istihdamlarının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön