Devlet memurlarının ek göstergeleri nasıl belirlenir?
16.01.2023

5 inci derce memur kadrosunda çalışıyorum biz neden ek gösterge alamıyoruz?

Cevap
Sağlık-Sen     17.10.2023

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin “B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

             Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

             Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır.”hükmü yer almaktadır.

Ek göstergeler; 43 maddenin (B) bendinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca Kanuna ekli I ve II sayılı ek Gösterge cetvelleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

I SAYILI CETVEL:

Bu cetvelde ek göstergeler hizmet sınıfları, kadro unvanları ve dereceleri ile eğitim durumları esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir.

I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

II- Teknik Hizmetler Sınıfı

III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı

IV- Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

V- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

VI- Din Hizmetleri Sınıfı

VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı

VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

I sayılı Cetvelde değişiklik yapmak kanun değişikliği ile mümkün olabilmektedir.

II SAYILI CETVEL:

II sayılı Cetvel görev yapılan kurum, kadro unvanları ve dereceleri esas alınmak suretiyle düzenlenmiştir.

1- Başbakanlık ve Bakanlıklarda
2-Yargı Kuruluşları, Bağlı Ve İlgili Kuruluşlar İle Yüksek Öğretim Kuruluşlarında
3- Mahalli İdareler İle Bağlı Ve İlgili Kuruluşlarda
4- Başbakanlık ve Bakanlıklarda
5-Yargı Kuruluşları Bağlı Ve İlgili Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kuruluşlarında
6- Mahalli İdareler İle Bağlı ve İlgili Kuruluşlardaki

Genel İdare Hizmetler (GİH) 1. derecede yer alan bazı unvanlar için ek gösterge tespiti yapılmıştır.

II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca; Genel İare Hizmetleri sınıfında 5 inci derece memur kadroları için ek gösterge tespit edilmediği için ek göster almanız mümkün değildir ancak I sayılı ek gösterge cetvelinde kanun ile değişiklik yapılması halinde ancak ek gösterge almanız mümkün olabilecektir.

Sorular Anasayfasına Dön