Devlet memuru iken akademisyen olanlar geri tekrardan devlet memurluğu kadrosuna atanabilir mi?
18.02.2017

Devlet memuru olarak biyolog kadrosunda çalışmakta iken üniversiteye 2914 sayılı Kanuna tabi akademik uzaman kadrosuna atandım. Fakat üniversitede mutlu değilim. Eski kurumuma eski kurumuma biyolog kadrosuna nasıl atanabilirim? Teşekkürler

Cevap
Sağlık-Sen     27.02.2017

Memurları istifa etmek suretiyle ayrılanların tekrar memur olmak istemeleri halinde memuriyete atanmaları 657 sayılı Devlet memurları KanununMemurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları” başlıklı 92’inci maddesinde bulunan “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.”hüküm ile düzenlenmiştir.

          657 sayılı Devlet memurları Kanununun memurların bir kurumdan diğerine nakilleri düzenleyen 74 üncü maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

          Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

          Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

          13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”denilmektedir.

Devlet memuru iken 2914 sayılı Kanuna tabi akademik uzman kadrosuna atanan halen bu kadroda görev yapan 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca muvafakat ile biyolog kadrosuna naklen atanabileceği gibi bu statüden istifa etmeniz halinde 657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca açıktan biyolog kadrosuna atanmanız mümkün bulunmaktadır.

Sorular Anasayfasına Dön