Sağlık memuru tıp bitirince intibakı yapılır mı?
19.02.2018

Mesleki sağlık eğitimi görmek suretiyle sağlık memuru atandım. Sivas’ta çalışmaktayım Lise sonrası üniversite sınavı ile tıp fakültesini kazandım. Son sınıfta okumaktayım. Tıp fakültesinden mezun olunca TUS sınavı için çalışmak istiyorum. Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere atanmadan intibakımı yaptırabilir miyim?

Cevap
Sağlık-Sen     19.02.2018

         657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış olup, anılan maddenin ortak hükümler başlıklı bölümünün ( A) sınıflar itibariyle öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeler tespit edilmiştir. Mezkur maddenin A bendinin12 fıkrasının d alt bendinde genel intibak hususunda "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler."denilmektedir.

Devlet memurunun intibak şartları

1-Devlet memuru olmak,

2-Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 madde Kapsamındaki kurumlarda çalışanlar) üst öğrenimi bitirilmesi,

          İntibak işlemleri de hakkında 657 sayılı Devlet memurları Kanunun uygulamalarını göstermek üzere Maliye Bakanlığınca tebliğler yayımlanmıştır. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerinden 45, 85, 95, 105, 113, 142 ve intibak konusuna ilişkindir.

         14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda yapılan 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun yapılan değişiklik ile temel eğitim ilköğretim ve orta öğretim olarak belirlenmiş olup ilköğretimde 4+4 olarak belirlenmiştir.

Öğrenim Kademeleri

1- İlköğretim (8 yıl) (4+4)

2-Orta öğretim (4 Yıl) 

Meslek lisesi üzerine tıp eğitiminin üst eğitim olmasında ihtilaf bulunmamaktadır.

       Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; meslek lisesi üzerine tıp tahsilini tamamlayan memurun intibakı yapılır.

          Ayrıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamak üzere ataması yapılıncaya kadar zam ve tazminatlarını üst öğrenim esas alınarak ödenmesi gerekmektedir.

Sorular Anasayfasına Dön